Partajul este operaţiunea juridică prin care este sistată proprietatea comună asupra bunurilor aflate în coproprietate (indiferent de izvorul său), precum şi asupra bunurilor aflate în devălmăşie (în cazul bunurilor soţilor).
Notar Rădăuți precizează faptul că încetarea coproprietăţii prin partaj poate fi cerută oricând, afară de cazul în care partajul a fost suspendat prin lege, act juridic ori hotărâre judecătorească.
În acest sens, reţinem că pot exista convenţii privind suspendarea partajului, însă acestea nu pot fi încheiate pentru o perioadă mai mare de cinci ani. Dacă se încheie astfel de convenţii în cazul imobilelor, acestea trebuie încheiate în formă autentică (la notar Rădăuți) şi trebuie să fie supuse formalităţilor de publicitate prevăzute de lege.
De asemenea, instanţa sesizată cu cererea de partaj poate suspenda pronunţarea partajului, pentru cel mult un an, pentru a nu se aduce prejudicii grave intereselor celorlalţi coproprietari. Dacă pericolul acestor prejudicii este înlăturat înainte de împlinirea termenului, instanţa, la cererea părţii interesate, va reveni asupra măsurii.

Notar Rădăuți precizează faptul că , de principiu,  partajul bunurilor comune se va face în natură, proporţional cu cota-parte a fiecărui coproprietar.
În schimb, dacă bunul este indivizibil (nu poate fi împărţit, în mod obiectiv, în natură) ori nu este comod partajabil în natură, partajul se va face în unul dintre următoarele moduri:

a)atribuirea întregului bun, în schimbul unei sulte, în favoarea unuia ori a mai multor coproprietari, la cererea acestora;

Sulta reprezinta suma de bani care se da unuia dintre copermutanti (partile din contractul de schimb), in cazul in care bunurile care se schimba nu sunt de valoare egala.

Notar Rădăuți subliniază faptul că sulta nu poate depăşi valoare bunului, deoarece atunci când sulta depăşeşte valoarea bunului are loc un contract de vânzare-cumpărare şi nu un contract de schimb.
Părţile urmează să stabilească direct în contract condiţiile cu privire la sultă, în caz contrar se presupune că bunurile au aceeaşi valoare. Dacă are loc schimbul bunurilor cu valoare diferită şi în contract este prevăzută sulta, faţă de aceasta se aplică regulile de la contractul de vânzare-cumpărare cu privire la preţ

b)vânzarea bunului în modul stabilit de coproprietari ori, în caz de neînţelegere, la licitaţie publică, în condiţiile legii, şi distribuirea preţului către coproprietari proporţional cu cota-parte a fiecăruia dintre ei.

În urma realizării unui partaj, fiecare coproprietar devine proprietarul exclusiv al bunurilor sau, după caz, al sumelor de bani ce i-au fost atribuite, numai cu începere de la data stabilită în actul de partaj, dar nu mai devreme de data încheierii actului, în cazul împărţelii voluntare, sau, după caz, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti.
Notar Rădăuți subliniază faptul că, în cazul imobilelor, efectele juridice ale partajului se produc numai dacă actul de partaj încheiat în formă autentică sau hotărârea judecătorească rămasă definitivă, după caz, au fost înscrise în cartea funciară.

Notar Rădăuți  precizează actele necesare incheierii actului de partaj voluntar:

– acte de identitate ale partilor;

– actul de proprietate al imobilului (după caz: contract vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, act vânzare-cumpărare autentificat, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor etc.);

– certificat fiscal pe numele proprietarilor, eliberat de Administraţia Financiară competentă, din care să rezulte că proprietarul este la zi cu plăţile către Stat. Administraţia Financiară competentă este cea la care se plăteşte impozitul anual pentru imobil. Certificatul fiscal este valabil până la sfârşitul lunii în curs.;

– documentaţia cadastrală a bunului imobil (fişa bunului imobil şi planul de amplasament, respectiv planul releveu), întocmită de un expert cadastral autorizat;

– extrasul de carte funciara – obţinut prin intermediul biroului notarial – valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;